วิสัยทัศน์

“สถาบันชั้นนำด้านมนุษยศาสตร์ ภาษา และการท่องเที่ยว ระดับสากล ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม”

ค่านิยม

คณะมนุษยศาสตร์ เป็นองค์การที่มีความเป็นเอกภาพ มีคุณธรรม ยกย่องและให้เกียรติกัน ดูแล รับผิดชอบต่อสังคม ใช้ความสามารถ และนวัตกรรมอันหลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล

H - Happiness   ความสุข
U - Unity             ความสามัคคี
M- Morality         ความดี
A - Academics ความเก่ง
N- Network     การสานสัมพันธ์

เอกสารแจ้งเวียนทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม

HUMAN CMU NEWS

อ่านเพิ่มเติม