กองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

 • • สนับสนุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ในพันธกิจรวมทั้งหมด
 • • สนับสนุนพัฒนาการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานในการศึกษา
 • • สนับสนุนงานวิจัย เพื่อพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม ของบุคลากรของคณะฯ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
 • • ส่งเสริม เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • • สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ
 • • จัดสรรเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา และส่งเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษา

กองทุนย่อยภายใต้กองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 8 กองทุน1. กองทุน 365 วัน 365 บาท เพื่อคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกปี
วัตถุประสงค์
 • • เพื่อนำเงินทุนไปจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตร์ ให้สอดรับกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาห้องเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (SMART Classroom)
 • • เพื่อนำเงินทุนไปปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนในคณะมนุษยศาสตร์ที่มีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนาน จำนวน 9 อาคาร ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคารเหล่านี้ในมูลค่าที่สูงมาก

ราายละเอียดโครงการ ร่วมบริจาคเงิน

(เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)
2. กองทุนการศึกษา 50 ปี ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์
วัตถุประสงค์
 • • เพื่อเป็นอนุสรณ์วาระคณะมนุษยศาสตร์
 • • เพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • • เพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
บัญชีเงินฝาก
 • • ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี กองทุน 50ปี ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 456-0-17513-63. กองทุนศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์เพื่อน้อง
วัตถุประสงค์
 • • เพื่อเป็นทุนการศึกษา ที่ให้นักศึกษาที่มีความเดือดร้อนกู้ยืมเงินฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินใช้จ่ายตามความจำเป็นเร่งด่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้ต่อไปจนสำเร็จการศึกษา
 • • เพื่อเป็นเงินทุนให้กู้ยืม โดยไม่มีดอกเบี้ย
 • • เพื่อเป็นเงินทุนการศึกษา เงินให้กู้ยืมฉุกเฉินแบบให้เปล่า การพิจารณาให้ระงับหนี้ ให้เป็นไปโดยมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์เพื่อน้อง
บัญชีเงินฝาก
 • • ธนาคารกรุงไทยสาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี กองทุนศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์เพื่อน้อง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 456-0-21823-44. กองทุนสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วัตถุประสงค์
 • • เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคณะมนุษยศาสตร์
บัญชีเงินฝาก
 • • ธนาคารกรุงไทยสาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี กองทุนสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ มช. เลขที่ 456-0-18605-75. กองทุนสนับสนุนศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วัตถุประสงค์
 • • เพื่อการบริหารจัดการ การดำเนินโครงการ การวิจัย รวมถึงการจัดเรียนการสอนของหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา ของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ
บัญชีเงินฝาก
 • • ธนาคารกรุงไทยสาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี กองทุนสนับสนุนศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 456-0-2021-06. กองทุนภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วัตถุประสงค์
 • • เพื่อการบริหารจัดการ การดำเนินโครงการ รวมถึงการจัดเรียนการสอนของหลักสูตรต่าง ๆ ในภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บัญชีเงินฝาก
 • • ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี กองทุนพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 0202306031837. กองทุนพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วัตถุประสงค์
 • • เพื่อใช้เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาตลอดจนการทำกิจกรรมของนักศึกษาและศิษย์เก่าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บัญชีเงินฝาก
 • • ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี กองทุนภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 0202306043488.กองทุน 50 ปี เพื่อพัฒนากายภาพ คณะมนุษยศาสตร์
วัตถุประสงค์
 • • เพื่อพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บัญชีเงินฝาก
 • • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี กองทุน 50 ปี เพื่อพัฒนากายภาพ เลขที่ 667-299365-1