ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
Department of Library and Information Science

ประวัติความเป็นมา

สภาการศึกษาแห่งชาติอนุมัติการจัดตั้งภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2511 และมีการแบ่งส่วนราชการเป็นภาควิชาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2511 โดยมี  วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งภาควิชา คือ เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสอนวิชาการทางบรรณารักษศาสตร์แก่นักศึกษาคณะต่าง ๆ
       ภารกิจของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์นอกจากการจัดการเรียนการสอนแล้ว ยังมีการดำเนินงานด้านการพัฒนา  นักศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


แนะนำหน่วยงาน

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา แบ่งออกเป็น 2 แขนงวิชา คือ

       -การจัดการสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการและบริการสารสนเทศเพื่อสนองต่อองค์กรด้านห้องสมุด
       -การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถประยุกต์ในการจัดการ และบริการสารสนเทศเพื่อสนองต่อองค์กรด้านศูนย์สารสนเทศ

       นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ 1 แขนงวิชาในชั้นปีที่ 3 และเมื่อจบการศึกษาชื่อปริญญาที่ได้รับ คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา) กระบวนวิชาที่เรียน อาทิ การบริหารงานสถาบันสารสนเทศ การจัดการและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ และการวิจัย ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการและบริการสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เครือข่ายสารสนเทศ การสร้างและการสืบค้นฐานข้อมูล การจัดการและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับงานด้านการบริการสารสนเทศ
       คุณสมบัติของผู้ที่เรียนในสาขาวิชานี้ ควรเป็นผู้มีความรับผิดชอบ รักการอ่าน ใฝ่รู้ ตระหนักถึงความสำคัญของสารสนเทศ มีการคิดที่เป็นระบบเชื่อมโยงและสร้างสรรค์ มีความรู้ภาษาอังกฤษดี รวมทั้งมีความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์


การเรียนการสอน

-อยู่ระหว่างดำเนินการ-


โอกาสในการทำงาน

บัณฑิตสารสนเทศศึกษา สามารถประกอบวิชาชีพนี้โดยตรง คือเป็นบรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ  นักสารสนเทศ นักจดหมายเหตุ  ครู/อาจารย์  หรือนำความรู้ไปประยุกต์ ในตำแหน่งงานอื่นๆ อาทิ ผู้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในศูนย์ข้อมูลหรือศูนย์สารสนเทศ  ในองค์กรภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ  นักวิจัย  นักประชาสัมพันธ์  เลขานุการ  นักเขียน นอกจากนี้ยังสามารถประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสารสนเทศ เช่น การรวบรวมและวิเคราะห์สารสนเทศเฉพาะเรื่องตามความต้องการของผู้ใช้  การบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ การทำฐานข้อมูล การทำเว็บไซต์ เป็นต้น


ติดต่อ

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-943238-40
หมายเลขโทรสาร : 053-943267