ภาควิชาจิตวิทยา

Department of Psychology

Facebook

ข่าวกิจกรรม


Read More

ประวัติความเป็นมา

-อยู่ระหว่างดำเนินการ-


แนะนำหน่วยงาน

จิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและจิตใจมนุษย์ ทฤษฎีต่าง ๆ ทางจิตวิทยาจะช่วยเข้าใจการแสดงออก การกระทำ และอารมณ์ ตลอดจนทัศนคติและค่านิยมของกลุ่มบุคคลที่เราสนใจ    เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นสุข และมีประสิทธิภาพ


การเรียนการสอน

สาขาวิชาจิตวิทยาเปิดสอน 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ประกอบด้วยสาขาวิชาดังต่อไปนี้ 
          1. จิตวิทยาคลินิก (ระดับปริญญาตรี): เป็นจิตวิทยาสาขาหนึ่งที่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของพฤติกรรม บุคลิกภาพ ความบกพร่องทางสมองและระบบประสาท เพื่อทำความเข้าใจจิตใจ อารมณ์และพฤติกรรม ตลอดจนการช่วยเหลือ บำบัดแก้ไขปัญหาทางจิตวิทยาของบุคคล ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมและป้องกันทางด้านสุขภาพจิต 
            นักจิตวิทยาคลินิกมีบทบาทและหน้าที่ดังนี้

            -ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ วินิจฉัยเพื่อแยกความผิดปกติ
            -ให้คำปรึกษาแก่บุคคลทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพจิต 
            -ให้การบำบัดรักษาแก่บุคคลที่มีปัญหาทางจิต/ผู้ป่วยติดสารเสพติด/เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาความบกพร่อง 
            -ทำการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพจิตและสร้างหรือปรับปรุงแบบทดสอบทางจิตวิทยาให้เหมาะสมกับสังคมไทย
            -บริการชุมชนโดยประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่มาขอรับบริการทางจิตวิทยาและสุขภาพจิต เช่น กระทรวงสาธารณสุข โรงเรียน มหาวิทยาลัย  และศาล บริหารงานบุคคล เช่น เป็นหัวหน้างานต่าง ๆ ประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยาในการแก้ไข ปรับปรุง และส่งเสริมพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร

          2. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ระดับปริญญาตรีและโท) : เป็นสาขาจิตวิทยาที่มุ่งศึกษาพฤติกรรมการทำงานของมนุษย์ในองค์การต่าง ๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม องค์กรธุรกิจ ต่าง ๆ เป็นต้น และนำความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การช่วยทำให้งานน่าสนใจและน่าพึงพอใจมากขึ้น และเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
            นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มีบทบาทและหน้าที่ดังนี้
            -การจัดการงานบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ เช่น การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร แรงงานสัมพันธ์ การวิเคราะห์งาน และการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน
            -การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม การวางแผนและดำเนินการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม ฯลฯ
            -การทดสอบทางจิตวิทยา เช่น การทดสอบเพื่อการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทดสอบบุคลิกภาพ และความถนัด
            -การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค อาทิเช่น การวิจัยเพื่อการวางแผนการตลาด
            -การจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น ความปลอดภัยในการทำงาน
            -การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและบุคลากรขององค์การ เช่น การสร้างแรงจูงใจและขวัญในการทำงาน


โอกาสในการทำงาน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท สามารถทำงานในสถาบันต่าง ๆ ดังนี้ 
          1. จิตวิทยาคลินิก สามารถทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบันสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (ประกอบด้วยศูนย์สุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลประสาท โรงพยาบาลเด็กปัญญาอ่อน ฯลฯ) เวชศาสตร์การบิน โรงพยาบาลในสังกัดทหารเรือ ทหารบก ทหารอากาศ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมตำรวจ ศาล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน กระทรวงมหาดไทย กรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสงเคราะห์ รวมทั้งทำการวิจัยทางจิตวิทยาคลินิกหรือเป็นอาจารย์ในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ฯลฯ นอกจากนี้อาจทำงานในคลินิกส่วนตัวได้ หากได้รับใบประกอบโรคศิลปะ 
          2. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้บริหาร หรือทำงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์การในด้านต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้าน สถาบันการเงิน และการประกอบอาชีพอิสระ โดยทำหน้าที่เกี่ยวกับการเป็นผู้นำการพัฒนาองค์การ การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การสร้างแบบวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา การจูงใจและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตในการทำงาน การส่งเสริมพฤติกรรมผู้บริโภค และการวิจัยเพื่อการพัฒนา เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเป็นอาจารย์สอนในสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ วิชาด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์และเป็นนักวิจัยในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้


ติดต่อ

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 943232 Ext. 100 
หมายเลขโทรสาร : 053 943232 Ext.102
E-mail : psychocmu@gmail.com