สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
Thai as a Foreign Language (International Program)


แนะนำหน่วยงาน

เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการติดต่อสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากหลักสูตรไปใช้ในการประกอบอาชีพที่ต้องใช้ภาษาไทยได้ มีทักษะในการบูรณาการความรู้ภาษาไทย ทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม มีความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมไทย พร้อมที่จะเป็นทูตทางสังคมและวัฒนธรรมไทยให้กับประเทศไทย

มุ่งให้ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการศึกษา การประกอบอาชีพและการพัฒนาความสัมพันธ์อันดี ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ  โดยเน้นผลิตบัณฑิตให้มีทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างดี  เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการบูรณาการความรู้ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ทักษะชีวิต  และทักษะทางสังคม  เพื่อนำไปพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรได้อย่างดี มีคุณภาพ มีคุณธรรม และจริยธรรม โอกาสในการทำงาน

บัณฑิตจะมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษา กล่าวคือ ภาษาแม่ของผู้เรียน  ภาษาอังกฤษ  และภาษาไทยอย่างดี  จึงสามารถประกอบอาชีพได้ ดังนี้

  • งานบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่บริษัทนำเที่ยว
  • งานด้านวิชาการและการเรียนการสอน เช่น นักวิชาการ อาจารย์
  • งานสื่อสารมวลชน เช่น นักประชาสัมพันธ์ ธุรกิจโฆษณา
  • งานเอกสารและงานพัฒนาบุคคล เช่น งานธุรการ สารบรรณ เลขานุการ
  • งานด้านการเขียนทั้งบันเทิงคดีและสารคดี
  • งานด้านธุรกิจ เช่น เจ้าของกิจการ พนักงานขายติดต่อ

สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 943244 ต่อ 116