งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
Research Administration, Academic Service, and International Relations Section

ประวัติความเป็นมา

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   เป็น หน่วยงานหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์  ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์


ติดต่อ

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่.

อาคาร HB 7 ชั้น 2

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 0-5394-3219, 0-5394-2345 
โทรสาร 0-5321-2309