สาขาวิชาภาษาจีน

Division of Chinese

เว็บไซต์หลัก

ข่าวกิจกรรม


Read More

ประวัติความเป็นมา

ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนเป็นวิชาเลือกเสรีในภาคการศึกษาที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2523 ต่อมาได้บรรจุเข้าในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 5 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2525-2529) และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนเป็นวิชาโทในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2527
       ปัจจุบันเปิดสอนเป็นวิชาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 8 และเปิดรับนักศึกษาวิชาเอกรุ่นแรกจำนวน 15 คนในปีการศึกษา 2546 
       สาขาวิชาภาษาจีนสามารถรับนักศึกษาวิชาเอกได้ปีละ 30 คน อำนวยการสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวจีน นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร นักศึกษาแลกเปลี่ยน การศึกษาดูงาน สัมมนาและทุนการศึกษา


แนะนำหน่วยงาน

ภาษาจีนกลางเป็นหนึ่งในภาษาสากลที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก จึงเป็นภาษาที่มีบทบาทในการสื่อสารของทุกวงการในปัจจุบัน  ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ  สาขาวิชาภาษาจีนจึงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา วรรณกรรม และจีนศึกษา ฝึกทักษะในการใช้ภาษาจีนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ หรือเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับสูง


การเรียนการสอน

-อยู่ระหว่างดำเนินการ-


โอกาสในการทำงาน

สามารถประกอบอาชีพที่ต้องใช้ภาษาจีนกลางได้อย่างกว้างขวาง  เช่น  ครูสอนภาษา ล่าม  มัคคุเทศก์  พนักงานต้อนรับของบริษัทและโรงแรม  งานฝ่ายต่างประเทศในกระทรวง  ทบวง กรมและบริษัท  เป็นต้น 


ติดต่อ

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-943247, 053-943248
หมายเลขโทรสาร : 053-221595