งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
Policy, Planning and Educational Quality Assurance Section

ประวัติความเป็นมา

งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

1. ชื่องาน/หน่วยงาน :    งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา


2. ที่ตั้ง :    อาคาร HB 7 ชั้น 2   คณะมนุษยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
3. ประวัติ :
        งานนโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ สังกัดสำนักงาน เลขานุการคณะ ในเอกสารการแบ่งส่วนราชการและการกำหนดหน้าที่ในสำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ 24 สิงหาคม 2544 อันเป็นช่วงเริ่มต้นที่คณะมนุษยศาสตร์ กำหนดให้มีงานนโยบายและแผนในคณะฯ เพื่อรองรับและประสานงานกับกองแผนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นระบุว่า เดิมใช้ชื่อว่า “สายงานวางแผนและพัฒนา” หน้าที่คือ งานด้านสถิติและข้อมูล วางแผน และงานด้านอาคารสถานที่ จนถึงเดือนมกราคม 2548 มีหน่วยงานในสังกัด 3 หน่วยงาน คือ   

        (1) หน่วยวางแผน งบประมาณและอัตรากำลัง 
        (2) หน่วยข้อมูลและสารสนเทศ  
        (3) หน่วยบริการงานวิจัย-บริการชุมชน และธุรการ 

    ต่อมาคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนงานวิจัยโดยให้มีงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์อีกสายงานหนึ่ง หน่วยบริการวิจัยจึงย้ายไปสังกัดงานดังกล่าว และปัจจุบันคณะฯ กำหนดให้งานนโยบายและแผนรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ อีกงานหนึ่งด้วย   


แนะนำหน่วยงาน

ขอบข่ายการทำงานและโครงสร้างหน่วยงาน                                    

        งานนโยบายและแผน โดยรวมเป็นงานเกี่ยวกับการวางแผนงาน การจัดหาทรัพยากรให้คณะฯ สามารถดำเนินการตามแผนงาน และการประเมินแผนงานเพื่อพัฒนางาน จากการปรับภาระงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2548 ปัจจุบันงานนโยบายและแผนมีขอบข่ายการทำงานดังนี้

        (1) หน่วยงบประมาณ : ทำหน้าที่จัดทำแผนงบประมาณ จัดทำงบประมาณแผ่นดิน-รายได้ และควบคุมการจัดสรรงบประมาณทั้งหมดของคณะฯ
        (2) หน่วยอัตรากำลัง : ทำหน้าที่วิเคราะห์และจัดทำคำขอกรอบอัตรากำลัง สายวิชาการและสายปฏิบัติการ ทั้งหมดของคณะฯ

        (3) หน่วยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ทำหน้าที่จัดทำแผนระยะสั้น ระยะยาว และเป็นหน่วยรองรับระบบประกันคุณภาพคณะฯ รายงานผลการปฏิบัติงานด้านแผน และประกันคุณภาพการศึกษาฯ ของคณะฯติดต่อ

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ : 053943226
หมายเลขโทรสาร : 053221595