สาขาวิชาภาษาพม่า
Division of Burmese

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชาภาษาพม่า

ในปีพ.ศ. 2537 นโยบายของรัฐบาลไทยในสมัยนั้น สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเปิดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญภาษาประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้วจึงรับนโยบายนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างไทยและพม่าต่อเนื่องยาวนาน โดยเฉพาะดินแดนล้านนาไทย อาจารย์ ดร. วัฒนะ สุขสมัย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ จึงได้สนับสนุนให้บุคลากร คือ อาจารย์อุบลรัตน์    พันธุมินทร์ (ปัจจุบันตำแหน่งรองศาสตราจารย์) อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ไปศึกษาที่ Institute  of Foreign Languages (ต่อมาคือ University  of Foreign Languages)  ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ในปี พ.ศ. 2538  หลังจากนั้น จึงได้กลับมาก่อตั้งสาขาวิชาภาษาพม่า เปิดการเรียนการสอนเป็นวิชาโท และวิชาเลือกในปีพ.ศ. 2539  


แนะนำหน่วยงาน

-อยู่ระหว่างดำเนินการ-


การเรียนการสอน

-อยู่ระหว่างดำเนินการ-


โอกาสในการทำงาน

สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายเช่น มัคคุเทศก์ ล่าม นักแปล นักวิชาการ ครู อาจารย์ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน เเละธุรกิจส่วนตัวเป็นต้น


ติดต่อ

สาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5394-3247 
หมายเลขโทรสาร : 0-5394-3209