งานบริหารทั่วไป
Administration Office

ประวัติความเป็นมา

งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น หน่วยงานหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์ ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจหลักของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านธุรการ สารบรรณ บุคคล อาคารสถานที่


แนะนำหน่วยงาน

งานบริหารทั่วไป มีขอบข่ายการทำงานด้านธุรการและสารบรรณ ด้านบุคคล ตั้งแต่การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การเกษียณอายุราชการ ฯลฯ การจัดทำเอกสาร และตำราต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยให้แก่บุคลากร และทรัพย์สินของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานบริหารทั่วไปมุ่งเน้นในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างรวดเร็ว โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การเวียนหนังสือด้วยระบบ e-office เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้พัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ โดยสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อโดยใช้เวลานอกราชการ เพื่อจะได้นำความรู้ ความสามารถ มาพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อสนองนโยบายของคณะมนุษยศาสตร์ และก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการทุกระดับ


ติดต่อ

งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร HB 7 ชั้น 2
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์หมายเลข 053-943210, 053-943227