ลงทะเบียนข้อมูลนักศึกษาเก่า (สำหรับผู้ที่ยังไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล)
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(รหัสนักศึกษาและเบอร์โทรศัพท์ จะใช้สำหรับการยืนยันตัวตนเพื่อการแก้ไขข้อมูลในครั้งต่อไป)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวส่วนที่ 2 ข้อมูลการทำงาน