นักศึกษาเก่าดีเด่นคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ปี พ.ศ. รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา
พ.ศ.2560 3201118
42400063
ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว
นายบุญทา ชัยเลิศ
-
-
พ.ศ.2557 16 นายภุชงค์ นุตราวงศ์ -
พ.ศ.2556 10
15
16
รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว
ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน
นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ
วท.บ. (จิตวิทยา)
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)
-
พ.ศ.2554 13 นางเพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
พ.ศ.2553 141311 นายสุรพล เศวตเศรณี ศศ.บ. (มนุษยศาสตร์)
พ.ศ.2552 2201170 นางผ่องศรี ปิยะยาตัง -
พ.ศ.2551 2801282 นายมณเฑียร บุญตัน -
พ.ศ.2550 2401234 นางนงค์นาถ ห่านวิไล ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)
พ.ศ.2548 121747
171138
นายอิสินธร สอนไว
นายพิษณุ จันทร์วิทัน
วท.บ. (จิตวิทยา)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
พ.ศ.2547 131061 นางสมฤดี ศิริชัยเอกวัฒน์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
พ.ศ.2546 111009 พันเอกหญิง คุณหญิงจิตรวดี จุลานนท์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
พ.ศ.2545 121419
อาจารย์ภูธร ภูมะธน
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
พ.ศ.2542 141250
คุณทัศนีย์ ศรีมงคล
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
พ.ศ.2541 141125
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณ ทองคล้อย
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
พ.ศ.2540 151027
คุณธีระพงษ์ โสดาศรี
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)
พ.ศ.2539 131012
081008
คุณคัทลียา นุดล
อาจารย์อุษณีย์ คงถาวร
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
พ.ศ.2538 071030
คุณอัจฉรา กรรณสูต
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)
พ.ศ.2537 2101038
081068
131232
2201279
081035
คุณคำรณ หว่างหวังศรี
คุณดุสิต ศิริวรรณ
ดร.วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์
คุณวิษณุ โชลิตกุล
อาจารย์วิศิษฐ์ศักดิ์ ไทยทอง
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)
วท.บ. (จิตวิทยา)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
วท.บ. (จิตวิทยา)
พ.ศ.2531 111518
081161
คุณสุภาพ คลี่ขจาย
คุณศันสนีย์ วัฒนานุกุล
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)