คณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่ามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระปี 2560-2562


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ รหัสประจำตัว สาขาวิชา หน้าที่เกี่ยวกับสมาคม อาชีพ
1 นางสุมาลี กันจินะ 51 2801105 ภาษาอังกฤษ นายกสมาคม ธุรกิจส่วนตัว
2 นายชวาล มาลีหอม 50 2801352 ภาษาเยอรมัน อุปนายก อาจารย์มหาวิทยาลัย
3 นางกาญจนา ธนกุลกานต์ 49 2901091 ภาษาอังกฤษ เลขานุการ รับจ้างบริษัทเอกชนต่างชาติ
4 นางกชกร วารินศิริรักษ์ 50 2801064 จิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ พนักงานบริษัทเอกชน
5 นางชุลีกร รุจิรวัฒน์ 49 2901180 ภาษาเยอรมัน เหรัญญิก ธุรกิจส่วนตัว
6 นางสุนิสา ชัยประสิทธิ์ 48 3001074 จิตวิทยาอุตสาหกรรม นายทะเบียน ธุรกิจส่วนตัว
7 นายปัญญา เจนสวัสดิ์วงศ์ 49 2901376 ภาษาเยอรมัน ปฏิคม ธุรกิจส่วนตัว
8 นายสรวุฒ พันชม 31 4701496 ภาษาจีน สารานียการ ลูกจ้างบริษัทอสังหาริมทรัพย์
9 นายอัครเดช หาญสัมพันธ์กุล 51 2801389 สื่อสารมวลชลหนังสือพิมพ์ นิเทศน์สัมพันธ์ เจ้าของธุรกิจ
10 นายกิตติพงษ์ รักไทย 540110300 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา กรรมการ