งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกี่ยวกับงานบริการการศึกษาฯ
หลักสูตร
บริการการศึกษา
รายงานการประชุม
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Banner


an image ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

             ปณิธาน
             งานบริการการศึกษาฯ เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มารับบริการ ตามปณิธานและวัตถุประสงค์ของคณะมนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          
วิสัยทัศน์ (2546 – 2550)
             มุ่งเน้นเป็นหน่วยงานที่มีพัฒนาการด้านการวิจัยสถาบัน เพื่อบริการข้อมูลที่สามารถบูรณาการสู่การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผล

          
พันธกิจ
             1. ให้บริการประสานงานเพื่อสนับสนุนงานจัดการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์โดยมุ่งเน้นคุณภาพเป็นสำคัญ
             2. ดำเนินการวิจัยพื้นฐานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การจัดการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์
             3. ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการในทุก ๆ ด้าน เพื่อรองรับการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ของคณะมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


          
วัตถุประสงค์
             1. เพื่อให้บริการข้อมูลด้านจัดการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ อย่างถูกต้องรวดเร็ว ทันสมัย ด้วยความเสมอภาค และสอดรับกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนแนวปฏิบัติของคณะมนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
             2. เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนางานทางการบริการการศึกษาฯ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการติดต่อประสานงานเพิ่มขึ้น

สร้างเมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2555 [12:39:57 น.]