งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกี่ยวกับงานบริการการศึกษาฯ
หลักสูตร
บริการการศึกษา
รายงานการประชุม
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Banner


an image ผลการประเมิน

  ผลการประเมินการวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลการเรียน

ภาคการศึกษา 1/2548 ภาคการศึกษา 2/2548   ภาคการศึกษา 1/2553   ภาคการศึกษา 2/2553  
ภาคการศึกษา 1/2549 ภาคการศึกษา 2/2549  ภาคการศึกษา 1/2554   ภาคการศึกษา 2/2554 
ภาคการศึกษา 1/2550 ภาคการศึกษา 2/2550 ภาคการศึกษา 1/2555  ภาคการศึกษา 2/2555  
ภาคการศึกษา 1/2551 ภาคการศึกษา 2/2551      
ภาคการศึกษา 1/2552   ภาคการศึกษา 2/2552     

 ผลการประเมินนักศึกษา

ปีการศึกษา 2548 ปีการศึกษา 2551   ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2549   ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2555  
ปีการศึกษา 2550  ปีการศึกษา 2553   

 ผลการประเมินอาจารย์ประเมินตนเอง

ปีการศึกษา 2548 ปีการศึกษา 2551   ปีการศึกษา 2554  
ปีการศึกษา 2549   ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2555  
ปีการศึกษา 2550  ปีการศึกษา 2553   

  ผลการประเมินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษา 1/2551 ภาคการศึกษา 2/2551   ภาคการศึกษา 1/2555  ภาคการศึกษา 2/2555
ภาคการศึกษา 1/2552   ภาคการศึกษา 2/2552    
ภาคการศึกษา 1/2553   ภาคการศึกษา 2/2553       
ภาคการศึกษา 1/2554   ภาคการศึกษา 2/2554      

 

 

สร้างเมื่อวันที่ 04 กรกฏาคม 2555 [12:54:23 น.]