งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกี่ยวกับงานบริการการศึกษาฯ
หลักสูตร
บริการการศึกษา
รายงานการประชุม
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Banner


an image ข้อมูลสถิตินักศึกษา

 

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 ปีการศึกษา 2553  ปีการศึกษา 2555
 ปีการศึกษา 2554  

 

จำนวนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่รับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ปีการศึกษา 2553  ปีการศึกษา 2555
 ปีการศึกษา 2554  

 

จำนวนนักศึกษาที่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
 ปีการศึกษา 2553  ปีการศึกษา 2555
 ปีการศึกษา 2554  

 

สรุปจำนวนรับนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ (โควต้า)
 ปีการศึกษา 2553  ปีการศึกษา 2555
 ปีการศึกษา 2554  

 

สรุปจำนวนรับเข้านักศึกษาโครงการพิเศษ
 ปีการศึกษา 2553  ปีการศึกษา 2555
 ปีการศึกษา 2554  

 สรุปประสิทธิผลของหลักสูตรที่แสดงข้อมูลการผลิตบัณฑิต เพื่อประกอบการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
 สรุปจำนวนรับเข้านักศึกษาแยกตามประเภท เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2548 - 2549

สร้างเมื่อวันที่ 06 กรกฏาคม 2555 [11:01:17 น.]