งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกี่ยวกับงานบริการการศึกษาฯ
หลักสูตร
บริการการศึกษา
รายงานการประชุม
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Banner


an image หลักเกณฑ์การจัดภาระงาน การกำหนดภาระหน้าที่ รายละเอียดหน้าที่กรรมการจ่ายข้อสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงานจัดสอบ

 cms/academic/administrator/editor/userfiles/file/exam.pdf

สร้างเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 [11:41:38 น.]