งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกี่ยวกับงานบริการการศึกษาฯ
หลักสูตร
บริการการศึกษา
รายงานการประชุม
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Banner


an image การลงทะเบียนกระบวนวิชา/การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

 cms/academic/administrator/editor/userfiles/file/11.pdf

สร้างเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 [16:34:25 น.]