งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกี่ยวกับงานบริการการศึกษาฯ
หลักสูตร
บริการการศึกษา
รายงานการประชุม
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Banner


an image โครงสร้างหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา

 ภาษาอังกฤษ

ประวัติศาสตร์ (ปริญญาโท)  (ปริญญาเอก)

สารสนเทศศึกษา

ปรัชญาและศาสนา

จิตวิทยาอุตสาหกรรม

จิตวิทยาการปรึกษา

ญี่ปุ่นศึกษา

วัฒนธรรมศึกษา

สร้างเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558 [11:31:07 น.]