สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image Welcome

        ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ ส า ข า วิ ช า ภ า ษ า จี น

  ภาควิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


清迈大学人文学院中文系欢迎!

 

 

     

เสวนาปลุกสมอง ปลุกความคิด ปลุกความฝัน ปั้นแรงบันดาลใจ
พิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย
ให้การต้อนรับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร. วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา