สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image Welcome

        ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ ส า ข า วิ ช า ภ า ษ า จี น

  ภาควิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


清迈大学人文学院中文系欢迎!

 

 

     

ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสมาคมฝรั่งเศสและกงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศส ประจำจังหวัดเชียงใหม่
เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรมาตรฐานสากล DELF Scolaire ประจำปี 2560
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่