ศูนย์บูรณาการมนุษยาภิวัตน์ร่วมกับภาควิชาประวัติศาสตร์จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษหัวข้อ "Thinking History through Film"

  • By: Admin
images description

ศูนย์บูรณาการมนุษยาภิวัตน์ร่วมกับภาควิชาประวัติศาสตร์จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษหัวข้อ "Thinking History through Film" โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Aliosha Herrera Elias, a postdoctoral fellow affiliated with Chulalongkorn University (Faculty of Arts, Department of History) เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา ณ ห้องประชุม 50 ปี คณะมนุษยศาสตร์