ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์

  • By: Admin
images description

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญารัตน์ อภิวงค์ ภาควิชาประวัติศาสตร์  ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่