การอบรมการใช้รายงานการบริหารจัดการภายในของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วย Power BI สำหรับผู้บริหาร

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมการใช้รายงานการบริหารจัดการภายในของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วย Power BI สำหรับผู้บริหาร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมอบรม มีตัวแทนจากบริษัท AskMe Solution & Consulants จำกัดเป็นวิทยากรในการอบรม เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ HB7301 ชั้น 3 อาคาร HB7