งานอบรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการหลักสูตรนานาชาติ

  • By: Admin
images description
งานอบรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการหลักสูตรนานาชาติ นำโดย ผศ.ดร.พศุตม์  ลาศุขะ หัวหน้าศูนย์บูรณาการมนุษยาภิวัตน์ ร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการของคณะมนุษยศาสตร์ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ห้องHB 7802