การประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาข้อเสนอนโยบายและขับเคลื่อนให้เกิดการเข้าถึงหลักประกันทางสุขภาพกับหลักประกันทางสังคมของแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคล”

  • By: Admin
images description

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำคณะทำงาน เข้าพบ ท่านบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกับ คุณมนัส โกศล คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน และ คุณกิตติ สุนทรรัตน์ ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาข้อเสนอนโยบายและขับเคลื่อนให้เกิดการเข้าถึงหลักประกันทางสุขภาพกับหลักประกันทางสังคมของแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคล” เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 อาคารกระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ