คณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ในโอกาสเข้าศึกษาเยี่ยมชมศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ในโอกาสเข้าศึกษาเยี่ยมชมศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ และ สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก เมื่อวันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ศิริวิทยากร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก อ.ดร.กรวรรณ พรหมแย้ม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน เป็นวิทยากรบรรยาย