พิธีมอบทุนอุดหนุนการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

  • By: Admin
images description

ภาควิชาภาษาไทย จัดพิธีมอบทุนอุดหนุนการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม 7801 อาคาร HB 7 ชั้น 8 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่