โครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • By: Admin
images description

โครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานและให้การต้อนรับพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เลขานุการและหัวหน้างาน และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการซึ่งมีประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ แบ่งกลุ่มย่อย
     1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารทั้ง 4 สถาบัน
     2. ด้านบริหารทั่วไป และด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ
     3. ด้านวิชาการ หลักสูตรการศึกษา
     4. ด้านบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ด้านเครือข่ายความร่วมมือ
     5.  ด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
     6. ด้านแผนงาน และสารสนเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ ดร.มล.ตุ้ย ชุมสาย