โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานสำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์ กำหนดจัดการอบรม หัวข้อ “พื้นฐานไฟฟ้าเบื้องต้น”

  • By: Admin
images description

อาจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาบุคลากร ประธานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานสำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์ กำหนดจัดการอบรม หัวข้อ “พื้นฐานไฟฟ้าเบื้องต้น” ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง Smart Classroom โดยได้รับเกียรติจาก คุณพัฒนพงษ์ ปิงคะยอม ตำแหน่งวิศวกร สังกัด กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และเพื่อพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้ตรงตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน