พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoA) ระหว่างสาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ กับมูลนิธิการศึกษาประกายแสง (Beam Education Foundation)

  • By: Admin
images description

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoA) ระหว่างสาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ กับมูลนิธิการศึกษาประกายแสง (Beam Education Foundation) วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ ในปีการศึกษา 2563 โดยสาขาวิชาฯ ร่วมกับมูลนิธิฯ มีแผนการดำเนินโครงการ “The Thai-Burmese Cross-Cultural Communication Program” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาชาวเมียนมาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมระหว่างกันและเป็นการเรียนรู้จากเจ้าของภาษาโดยตรง ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00น. ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์