โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety CMU) กับผู้ประกอบการร้านอาหารในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety CMU) ในกิจกรรมย่อย 8 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กรและบริการวิชาการเป็นประธานเปิดงาน เพื่อให้ร้านอาหารนำร่องต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์สุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหารให้กับร้านจำหน่ายอาหารในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม HB7801 ชั้น 8 อาคาร HB7