คณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย นำโดย H.E. Mr.Thierry Mathou เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทยพร้อมคณะฯ

  • By: Admin
images description
คณะมนุษยศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก และ อาจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย นำโดย H.E. Mr.Thierry Mathou เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทยพร้อมคณะ ในโอกาสพบปะ และ ประชุมหารือความร่วมมือกัน ณ ห้องประชุม 7211 สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565