กิจกรรมปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

  • By: Admin
images description

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมเป็นประธานเปิดในกิจกรรมปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น สร้างกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของบุคลากร ให้มีจิตสำนึกเกิดความผูกพันหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำที่อยู่บริเวณแหล่งน้ำภายในคณะมนุษยศาสตร์  โดยจะปล่อยมีพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำในคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 4 สระ  ดังนี้ 

1. ปลานิลแปลงเพศ       จำนวน  1000 ตัว
2. ลูกปลาตะเพียนขาว  จำนวน 1,500 ตัว
3. ลูกปลายี่สก            จำนวน 1,000 ตัว
รวมจำนวน 3,500 ตัว
เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ มนุษยมโนทยาน (ฝายกั้นน้ำ คณะมนุษยศาสตร์ )