การบรรยายเรื่อง การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) และการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs)

  • By: Admin
images description

งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายเรื่อง การบรรยายเรื่อง การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) และการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร คณาจารย์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม HB7802 ชั้น 8 อาคาร HB 7