การศึกษาดูงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 2 สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • By: Admin
images description

ในวันพุธที่ พฤศจิกายน 2563
  
อาจารย์ ดร. ธีรนุช ศิริวิทยากร (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พศุตม์ ลาศุขะ (รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก) 
นางสาวนภัสภรณ์ ผุยใจ (หัวหน้างานบริหารงานวิจัยฯ)
นายสุรสีห์ สมุทคุปติ์ (พนักงานปฏิบัติงาน) 

ได้เข้าศึกษาดูงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับฟังการบรรยายจากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ ประธานคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับที่มา ขั้นตอน กระบวนการจัดตั้ง ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และข้อควรระวังในการดำเนินงาน พร้อมทั้ง พาเยี่ยมชมสำนักงานคณะกรรมการฯ