สนับสนุนงบประมาณการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ - Faculty of Humanities, Chiang Mai University.


สนับสนุนงบประมาณการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์

ผศ.ดร.สุมาลี สวัสดิรักษ์พงศ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับและขอบคุณ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท The Empress Hotels Group Thailand จำกัด ที่สนับสนุนงบประมาณการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูป อนุรักษ์ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ปี 2557 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ สำนักงานคณบดี


Gallery

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์

ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ไม่พบตัวชี้วัด...

ยุทธศาสตร์พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของท้องถิ่น ประเทศ และสากล
ไม่พบตัวชี้วัด...

ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการวิชาการและการให้บริการบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
ไม่พบตัวชี้วัด...

ยุทธศาสตร์มุ่งทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย
ไม่พบตัวชี้วัด...

ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ไม่พบตัวชี้วัด...