เอกสารแจ้งเวียน

การใช้รูปแบบตัวพิมพ์หนังสือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ขอความร่วมมือ ทุกส่วนงานในสังกัดเรื่องการใช้รูปแบบตัวพิมพ์หนังสือ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้ฟอนต์มาตรฐานราชการไทยฟอนต์ Th sarabun PSK/ TH sarabun 9 ในการจัดพิมพ์หนังสือและพิมพ์ตัวเลขเป็นเลขไทย

เอกสารประกอบข่าว 1