เอกสารแจ้งเวียน

แจ้งปิดระบบเครือข่ายไร้สายและระบบสารสนเทศบางส่วนของมหาวิทยาลัย


แจ้งปิดระบบเครือข่ายไร้สายและระบบสารสนเทศบางส่วนของมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00-20.00 น.

เอกสารประกอบข่าว 1