ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ภาควิชา หลักสูตร คำอธิบายกระบวนวิชา โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน
ภาควิชาการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว Description student code 56
student code 57
student code 58
การท่องเที่ยวและโรงแรม Description student code 50-51
student code 52-55
ภาควิชาจิตวิทยา จิตวิทยา Description student code 50-51
student code 52-55
student code 56
student code 57
student code 58
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา Description student code 49-51
student code 52-55
student code 56
student code 57
student code 58
ภาควิชาประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ Description student code 49-55
student code 56
student code 57
student code 58
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปรัชญา Description student code 50-51
student code 52-55
student code 56
student code 57
student code 58
ภาควิชาภาษาตะวันตก ภาษาฝรั่งเศส Description student code 50-51
student code 52-55
student code 56
student code 57
student code 58
ภาษาเยอรมัน Description student code 48-51
student code 52-55
student code 56
student code 57
student code 58
ภาควิชาภาษาตะวันออก ภาษาจีน Description student code 46-51
student code 52-55
student code 56
student code 57
student code 58
ภาษาญี่ปุ่น Description student code 54
student code 55
student code 56
student code 57
student code 58
ภาควิชาภาษาไทย ภาษาไทย Description student code 40-51
student code 52-55
student code 56
student code 57
student code 58
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ(นานาชาติ) Description student code 52-55
student code 58
ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ Description student code 51
student code 52-55
student code 56
student code 57
student code 58
ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ บ้านและชุมชน Description student code 50-51
student code 52-55
student code 56
student code 57
student code 58