ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาโท

ภาควิชา หลักสูตร คำอธิบายกระบวนวิชา โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน
ภาควิชาภาษาอังกฤษ กระบวนวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร กระบวนวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ภาควิชาจิตวิทยา กระบวนวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ Description จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
กระบวนวิชาจิตวิทยาการปรึกษา Description จิตวิทยาการปรึกษา
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กระบวนวิชาสารสนเทศศึกษา Description สารสนเทศศึกษา
ภาควิชาประวัติศาสตร์ กระบวนวิชาประวัติศาสตร์ Description ประวัติศาสตร์
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา กระบวนวิชาปรัชญา Description ปรัชญา
ภาควิชาภาษาตะวันออก กระบวนวิชาญี่ปุ่นศึกษา Description ญี่ปุ่นศึกษา
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป กระบวนวิชาวัฒนธรรมศึกษา Description วัฒนธรรมศึกษา
ภาควิชาภาษาไทย ภาษาไทย Description ล้านนาศึกษา

ระดับปริญญาเอก

ภาควิชา หลักสูตร คำอธิบายกระบวนวิชา โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน
ภาควิชาประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ Description ประวัติศาสตร์