ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาโท

ภาควิชา หลักสูตร คำอธิบายกระบวนวิชา โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน
ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร Description ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ภาควิชาจิตวิทยา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ Description จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
จิตวิทยาการปรึกษา Description จิตวิทยาการปรึกษา
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา Description สารสนเทศศึกษา
ภาควิชาประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ Description ประวัติศาสตร์
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปรัชญา Description ปรัชญา
ภาควิชาภาษาตะวันออก ญี่ปุ่นศึกษา Description ญี่ปุ่นศึกษา
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป วัฒนธรรมศึกษา Description วัฒนธรรมศึกษา
ภาควิชาภาษาไทย ภาษาไทย Description ล้านนาศึกษา

ระดับปริญญาเอก

ภาควิชา หลักสูตร คำอธิบายกระบวนวิชา โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน
ภาควิชาประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ Description ประวัติศาสตร์