สายตรงคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อตกลงเบื้องต้น
  • กรุณาส่งข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ ไม่ขัดต่อความสงบสุขเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
  • โปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น กรุณาระบุชื่อ นามสกุล อีเมลล์ และเบอร์โทรศัพท์ จริงของท่าน (เพื่อการติดต่อกลับ) หากข้อมูลไม่ครบถ้วน ทางคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาข้อมูลของท่าน