กองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

 • • สนับสนุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ในพันธกิจรวมทั้งหมด
 • • สนับสนุนพัฒนาการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานในการศึกษา
 • • สนับสนุนงานวิจัย เพื่อพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม ของบุคลากรของคณะฯ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
 • • ส่งเสริม เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • • สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ
 • • จัดสรรเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา และส่งเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษา
 • • พัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บัญชีเงินฝาก
 • • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี กองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ มช. เลขที่ 667-434842-0

กองทุนย่อยภายใต้กองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 4 กองทุน
1. กองทุนศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์เพื่อน้อง
วัตถุประสงค์
 • • เพื่อเป็นทุนการศึกษา ที่ให้นักศึกษาที่มีความเดือดร้อนกู้ยืมเงินฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินใช้จ่ายตามความจำเป็นเร่งด่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้ต่อไปจนสำเร็จการศึกษา
 • • เพื่อเป็นเงินทุนให้กู้ยืม โดยไม่มีดอกเบี้ย
 • • เพื่อเป็นเงินทุนการศึกษา เงินให้กู้ยืมฉุกเฉินแบบให้เปล่า การพิจารณาให้ระงับหนี้ ให้เป็นไปโดยมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์เพื่อน้อง
บัญชีเงินฝาก
 • • ธนาคารกรุงไทยสาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี กองทุนศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์เพื่อน้อง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 456-0-21823-42. กองทุนสนับสนุนศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วัตถุประสงค์
 • • เพื่อการบริหารจัดการ การดำเนินโครงการ การวิจัย รวมถึงการจัดเรียนการสอนของหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา ของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ
บัญชีเงินฝาก
 • • ธนาคารกรุงไทยสาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี กองทุนสนับสนุนศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 456-0-2021-03. กองทุนภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วัตถุประสงค์
 • • เพื่อการบริหารจัดการ การดำเนินโครงการ รวมถึงการจัดเรียนการสอนของหลักสูตรต่าง ๆ ในภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บัญชีเงินฝาก
 • • ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี กองทุนพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 0202306031834. กองทุนพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วัตถุประสงค์
 • • เพื่อใช้เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาตลอดจนการทำกิจกรรมของนักศึกษาและศิษย์เก่าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บัญชีเงินฝาก
 • • ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี กองทุนภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 020230604348