กองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


กองทุน 365 วัน 365 บาท เพื่อคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกปี


วัตถุประสงค์
  • • เพื่อนำเงินทุนไปจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตร์ ให้สอดรับกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาห้องเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (SMART Classroom)
  • • เพื่อนำเงินทุนไปปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนในคณะมนุษยศาสตร์ที่มีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนาน จำนวน 9 อาคาร ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคารเหล่านี้ในมูลค่าที่สูงมาก