ข่าวกิจกรรม

การสัมมนาออนไลน์ (Webinar) เรื่อง "การจัดการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)"ฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการสัมมนาออนไลน์ (Webinar) เรื่อง "การจัดการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)"
คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 7211 อาคาร HB7 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์