ข่าวกิจกรรม

มาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปีการศึกษา 2563


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวางมาตราการป้องกันการเข้าใช้งานอาคารเรียนต่าง ๆ  ดังนี้ 1.สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 2. จัดตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิ 3. จัดตั้งจุดทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอลล์ 4. ยืนรอตามจุดที่กำหนดไว้ 5. เว้นระยะห่างตลอดเวลา อย่างน้อย 1-2 เมตร 6.  ใช้ลิฟท์จำกัด 4 คน / ครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่ยืนประจำจุดตรวจวัดที่ทางเข้าอาคาร HB5 , HB6 , HB7