ข่าวกิจกรรม

โครงการประกวดเขียนอักษรเทวนาครี ประจำปี 2563


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา บุณยสาระนัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ร่วมโครงการประกวดเขียนอักษรเทวนาครี ประจำปี 2563 จัดโดยสาขาวิชาบาลี-สันสกฤต-ฮินดี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ โดย ศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา สว่างศรี รองผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับมอบหนังสือจาก Mr. Khrisna Chaitanya กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และการใช้อักษรเทวนาครีในการสื่อสาร และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์อินเดียศึกษาฯ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ผ่านการจัดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ศูนย์อินเดียศึกษาฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ภายในงานมีการประกวดแต่งกายชุดประจำชาติอินเดีย การแสดงละครสั้น และการบริการอาหารว่างตามแบบฉบับอินเดีย เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.  ณ ห้อง HB5100 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่