ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักกราช 2563


ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักกราช 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และรองศาสตราจารย์หทัยวรรณ ไชยะกุล หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยเป็นผู้กล่าวรายงาน และมีกิจกรรมดังนี้
       การบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ การวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยอาจารย์ ดร.ศุภวัจน์ แต่รุ่งเรื่อง 
       การบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ งานประณีตศิลป์ที่ปรากฏในวรรณกรรมไทย(เครื่องสักการะและบายศรี) โดยอาจารย์ ดร.ภคภต เทียมทัน 
       กิจกรรมแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยสำหรับนักเรียนมัธยมตอนปลาย และนักศึกษาชาวต่างชาติที่เรียนภาษาไทยเป็นวิชาเอก
เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่