ข่าวกิจกรรม

โครงการ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)


งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการ "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)" โดย อาจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ยืนนาน จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม HB7801