ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่เยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้อนรับคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ตัวแทนคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับจาก และมีการเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุด ภายในคณะฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง HB7802 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่