ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่หัวข้อ:ก้าวแรกสู่การขอรับทุนและการเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ของสกว.(พ.ศ.2562-2564)


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่หัวข้อ:ก้าวแรกสู่การขอรับทุนและการเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ของสกว.(พ.ศ.2562-2564) สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม ระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่